பொது விஞ்ஞானம் : மூன்றாம் புத்தகம் எட்டாம் வகுப்பிற்குரியது, புதிய பாடத்திட்டப்படி

கிருஷ்ணஸ்வாமி, வி. எஸ்.

சென்னை : வர்தா பதிப்புக் கழகம் , 1950

வடிவ விளக்கம் : vi, 90 p.

துறை / பொருள் : அறிவியல்

குறிச் சொற்கள் : உணவு , சுவாசித்தல் , பிறப்பும் வளர்ச்சியும் , உடல்திறன் பாதுகாப்பு , சூழ்நிலை ஆராச்சி

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க