பழங்கதை நீதிச் சங்கீதம் : பாசசாலைக்கதி யுபயோகம்

கந்தசாமி, V.

மதுரை : மகமதியன் பிரஸ் , 1925

வடிவ விளக்கம் : 32 p.

துறை / பொருள் : கதை

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க