ஒழுகமார்கல மென்னும் உலகமங்கல மாரியம்மன் பேரில் பக்திரஸகீர்த்தனை

நடறாஜன், வ.

வடிவ விளக்கம் : 6 p.

துறை / பொருள் : சமயம்

குறிச் சொற்கள் : பக்தி கீர்த்தனை

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க