ஸ்ரீ பால விநோத நாடக சபையார் பாடிவருகிற பழநியாண்டி பாட்டு

சங்கரலிங்கக் கவிராயர், ச. சு.

சென்னை : க்ஷத்திரிய மித்திரன் பிரஸ் , 1932

வடிவ விளக்கம் : 16 p.

துறை / பொருள் : கீர்த்தனை

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க