கைத் தொழில் சம்பாதனை வழிகள்

சென்னை : ஹாஜி M. A. ஷாஹுல் ஹமீது & ஸன்ஸ் , 1952

வடிவ விளக்கம் : 223 p.

துறை / பொருள் : கலை

குறிச் சொற்கள் : கைத்தொழில் , தொழில்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க