ஹரிஹரப் புதல்வராகிய தேசுமிக்கையனார் சரித்திர சுருக்கமும் வன்னியடி ஸ்ரீ கருப்பண்ண சுவாமிகள் சரித்திர சுருக்கமும்

தாயுமானபிள்ளை, சு.

திருச்சி : ஸ்ரீமட்டுவார் குழளாம்பாள் அச்சுக்கூடம் , 1911

வடிவ விளக்கம் : 8:00 PM

துறை / பொருள் : சரித்திரம்

குறிச் சொற்கள் : வரலாறு- வாழ்க்கை வரலாறு- சரித்திரம்-

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க