தேவோபாசனாதீபம் : முதற் பாகம் தமிழ்ப் பிரமசூத்தராசிரியராகிய விருதை, சிவஞானயோகிகள் விக்கிரகாராதனவிஷயமாய்ச் செய்த பிரசங்கங்களின்சாரம்

தஞ்சாவூர் : ஸ்ரீ வித்தியாசிநோதினி அச்சுக்கூடம் , 1907

வடிவ விளக்கம் : xi, 170 p.

பிற தலைப்பு : The Light of divine worship

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க