முக்களாலிங்க முனிவர் அருளிச்செய்த பாவநாசத் தலபுராணம் மூலமும் மு. ரா. அருணாசலக்கவிராயர் இயற்றிய வசனச் சுருக்கமும்

முக்களாலிங்க முனிவர்

சென்னை : அல்பீனியன் அச்சியந்திரசாலை

வடிவ விளக்கம் : viii, 194 p.

துறை / பொருள் : ஸ்தல வரலாறு

குறிச் சொற்கள் : இலக்கியம் , புராணம் , வரலாறு , கோயில்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க