பதார்த்தஸாரம்

மாகநந்தி ஆசாரியர்

தஞ்சாவூர் : சரசுவதி மகால் நூலகம் , 1992

வடிவ விளக்கம் : (127+827) 954 p.

தொடர் தலைப்பு: தஞ்சாவூர் சரசுவதி மகால் வெளியீடு 339

துறை / பொருள் : சமயம்

குறிச் சொற்கள் : நவ பதார்த்தம் , ஸப்த தத்துவம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க