செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி : ஒன்பதாம் மடலம் - இரண்டாம் பாகம் இணைப்பு மடலம் (ச - வௌ)

சென்னை : செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலித் திட்ட இயக்ககம் , 2010

வடிவ விளக்கம் : ix, 304 p.

பிற தலைப்பு : A Comprehensive Etymological Dictionary of the Tamil Language

தொடர் தலைப்பு: செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலித் திட்ட இயக்ககம் வெளியீடு 30

துறை / பொருள் : அகராதி

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க