தொல்காப்பியம் சொல்லதிகாரம் : சேனாவரையம்

சுந்தரமூர்த்தி, கு.

சிதம்பரம் : அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம் , 1981

வடிவ விளக்கம் : (xiii), (632+8) 640 p.

தொடர் தலைப்பு: திருப்பனந்தாள் திருமட நிதிய வெளியீடு

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : நூல் , விளிமரபு , எச்சவியல்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க