சேறையென்றும் திருப்பாச்சேற்றியென்றும் பெயர்வழங்கும் இலக்குமிபுர ஸ்தலபுராணம்

சுப்பிரமண்ய ஐயர்

சென்னபட்டணம் : கலாரத்நாகரம் என்னும் அச்சுக்கூடம் , 1887

குறிச் சொற்கள் : சிறப்புப்பாயிரம் , சாத்துக்கவிகள்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க