கந்தபுராண தத்துவம்

மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை, த. ச.

திருவாவடுதுறை : திருவாவடுதுறை ஆதீனம் , 1952

வடிவ விளக்கம் : ii, 20 p.

தொடர் தலைப்பு: திருவாவடுதுறை ஆதீன வெளியீடு 59

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க