சரபேந்திர வைத்திய முறைகள் : சந்நி ரோக சிகிச்சை

தஞ்சை : சரசுவதி மகால் நூலகம் , 1962

வடிவ விளக்கம் : [xliv], 260 p.

தொடர் தலைப்பு: தஞ்சை சரஸ்வதி மகால் வெளியீடு 94

துறை / பொருள் : மருத்துவம்

குறிச் சொற்கள் : மருத்துவம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க