கவிசக்கரவர்த்தி சயங்கொண்டார் பாடிய கலிங்கத்துப்பரணி மூலமும் அரும்பொருள்விளக்க முதலியனவும்

சயங்கொண்டார்

சென்னை : கமர்ஷியல் அச்சுக்கூடம் , 1923

வடிவ விளக்கம் : (xiii), (136+6) 142 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க