பவணந்திமுனிவர் இயற்றிய நன்னூல் மூலமும் சங்கர நமச்சிவாயருரையும்

பவணந்திமுனிவர்

சென்னை : கபீர் அச்சுக்கூடம் , 1953

வடிவ விளக்கம் : xxviii, 451 p.

தொடர் தலைப்பு: ஸ்ரீ தியாகராச விலாச வெளியீடு

துறை / பொருள் : பக்தி இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : எழுத்ததிகாரம் , சொல்லதிகாரம் , அகராதி

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க