இன்றைய வங்கிப் பழக்க வழக்கங்கள் கோட்பாடுகள்பற்றி ஒரு நோக்கு

Basu, Saroj Kumar

சென்னை : தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் , 1977

வடிவ விளக்கம் : x, 467 p.

பிற தலைப்பு : A review of current banking theory and practice

தொடர் தலைப்பு: த.பா.நி. (க.வெ.) வரிசை எண்-751

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க