நினைவு மஞ்சரி : முதற் பாகம்

சாமிநாதையர், உ. வே.

சென்னை : உ. வே. சாமிநாதையர் நூல் நிலையம் , 1991

வடிவ விளக்கம் : iv, 236 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : கடல் கடந்துவந்த தமிழ் , செண்டலங்காரர் , மாவிந்த புராணம் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க