மயிலை சீனி வேங்கடசாமி தமிழுக்கு வழங்கிய கொடை : முதல் முறையாக நூல் வடிவம் பெறும் மயிலையார் கட்டுரைகள் முதல் தொகுப்பு

வேங்கடசாமி, மயிலை சீனி, 1900-1980

சென்னை : எம். வெற்றியரசி , 2001

வடிவ விளக்கம் : 336 p.

துறை / பொருள் : வரலாறு

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க