நீரிழிவு க்ஷயரோகம்

வேங்கடசாமி, G.

வடிவ விளக்கம் : (iv), 278 p.

தொடர் தலைப்பு: தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம்

துறை / பொருள் : மருத்துவம்

குறிச் சொற்கள் : நீரிழிவின் அறிகுறிகள் , நீரிழிவின் பொதுத் தன்மைகள்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க