முதுகுநாணுள்ளவை - I : இரண்டாம் புத்தகம் பட்டப்படிப்புக்குரியது

ராணி கந்தசுவாமி

வடிவ விளக்கம் : (iii), 360 p.

தொடர் தலைப்பு: தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம் 209

துறை / பொருள் : அறிவியல்

குறிச் சொற்கள் : நீரிநில வாழ்வன , ஊர்வன தனிப் பண்புகள் , ஸ்குவாமாட்டா

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க