நன்னூல் மூலமுங், காண்டிகையுரையும்,

பவணந்தி முனிவர்

சென்னபட்டணம் : கல்விவிளக்கவச்சுக்கூடம் , 1840

குறிச் சொற்கள் : எழுத்தியல் , உரைப்பாயிரம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க