அமரகோசம் : தமிழ் குறிப்புரையுடன் இரண்டாவது காண்டம், 6வது வர்கம் முதல் 7வது வர்க்கம் வரை

தஞ்சாவூர் : சரசுவதி மகால் நூலகம் , 2007

வடிவ விளக்கம் : vii, 247 p.

தொடர் தலைப்பு: தஞ்சாவூர் சரசுவதி மகால் 507

துறை / பொருள் : நிகண்டு

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க