சரபேந்திர பாக சாஸ்திரம் : சைவ, அசைவ சமையற்கலை புத்தகம்

தஞ்சாவூர் : சரசுவதி மகால் நூலகம் , 2006

வடிவ விளக்கம் : xxiv, 373 p.

பிற தலைப்பு : Sarabhendra Pakashastra

தொடர் தலைப்பு: தஞ்சாவூர் சரசுவதி மகால் 264

துறை / பொருள் : உணவியல்

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க