வைணவச் செல்வம் : கோட்டூர் அரங்கநாத முதலியார் அறக்கட்டளை வெளியீடு

சுப்புரெட்டியார், ந.

தஞ்சாவூர் : தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம் , 1995

வடிவ விளக்கம் : lv, 576 p.

தொடர் தலைப்பு: தமிழ்ப் பல்கலைக் கழக வெளியீடு 194

துறை / பொருள் : வைணவம்

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க