தஞ்சாவூர் மகாராஜா சரபோஜியின் சரசுவதி மகால் நூல்நிலையத் தமிழ்ச் சுவடிகளின் விளக்கம் : இலக்கியம் பத்தாம் தொகுப்பு

தஞ்சாவூர் : சரசுவதி மகால் நூலகம் , 1990

வடிவ விளக்கம் : [xiv], 114 p.

பிற தலைப்பு : Tamil Catalogue

தொடர் தலைப்பு: தஞ்சாவூர் சரசுவதி மகால் வெளியீடு எண். 310

துறை / பொருள் : Catalogue

குறிச் சொற்கள் : தமிழ்ச் சுவடிகள் விளக்க அட்டவணை , Tamil Manuscripts

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க