வயித்திய சாரசங்கிரகம்

பதினெண்சித்தர்கள்

சென்னை : கலைக்கியானமுத்திராக்ஷரசாலை , 1908

வடிவ விளக்கம் : 532 p.

துறை / பொருள் : மருத்துவம்

குறிச் சொற்கள் : குணம் , படலம் , கண் , குரு

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க