மகாமகோபாத்யாய டாக்டர், உ. வே. சாமிநாதையரவர்கள் இயற்றிய தமிழ்ப்பா மஞ்சரி

சாமிநாதையர், உ.வே.

சென்னை : மகாமகோபாத்தியாய டாக்டர் உ. வே. சாமிநாதையர் நூல்நிலையம் , 1961

வடிவ விளக்கம் : iv, 84 p.

தொடர் தலைப்பு: மகாமகோபாத்யாய டாக்டர், உ. வே. சாமிநாதையர் நூல் நிலையம் 62

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : முருகன் துதிகள் , சிவபெருமான் துதிகள்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க