பதினெண்சித்தர்களி லொருவராகிய இராமதேவர் திறவுகோலென்னும் சோதிடமும் உரோமரிஷி சோதிடசிந்தாமணி ஆகமொத்தம் பாடல் 520

இராமதேவர்

சென்னை : எல்ஜீயென் அச்சுயந்திரசாலை , 1895

வடிவ விளக்கம் : [120] p.

துறை / பொருள் : சோதிடம்

குறிச் சொற்கள் : சாஸ்திரம் , இரேகை

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க