பெரியவாச்சான் பிள்ளை அருளிச்செய்த பெரியதிருமாடல் வ்யாக்யானம் : திவ்யப்ரபந்தஸார வ்யாக்யானத்துடன்

பெரியவாச்சான் பிள்ளை

திருச்சி : ஸ்ரீநிவானன் பிரஸ் , 1959

வடிவ விளக்கம் : 146 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க