சொற்பொருள் விளக்கமென்னும் சோதிடப் பேரகராதி

கூடலிங்கம் பிள்ளை, எஸ்.

மதுரை : எஸ். கூடலிங்கம் புத்தகசாலை , 1924

வடிவ விளக்கம் : iv, 221 p.

பிற தலைப்பு : The astrological dictionary

துறை / பொருள் : அகராதி

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க