சீனிச்சர்க்கரைப் புலவர் இயற்றிய புகையிலை விடு தூது

சீனிச்சர்க்கரைப் புலவர்

சென்னை : கபீர் அச்சுக்கூடம் , 1956

வடிவ விளக்கம் : vii, 8 p.

தொடர் தலைப்பு: தியாகராச விலாச வெளியீடு

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : செல்வப்பயிர் , திருமால் , காரம் , உ.வே.சா.

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க