சங்க இலக்கியத்தில் நிலையியல் உயிர்கள்

காஞ்சனா, இரா.

மதுரை : மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம் , 1998

வடிவ விளக்கம் : vi, 354 p.

தொடர் தலைப்பு: வெளியீடு 123

குறிச் சொற்கள் : தமிழ் இலக்கியமும் , அறிவியலும்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க