முகலாய பேரரசு -I

ஸ்ரீவத்ஸவா, ஏ. எல்.

சென்னை : தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம் , 1967

வடிவ விளக்கம் : xix, 445 p.

பிற தலைப்பு : The Mughal Empire

தொடர் தலைப்பு: வெளியீடு 143

குறிச் சொற்கள் : வரலாறு , முகலாயர் ஆட்சி முறை

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க