சமணமுனிவர்கள் இயற்றிய நாலடியார் மூலமும் தெளிபெருள்விளக்கம்

சமணமுனிவர்

சென்னை : ஸ்ரீ கணேச அச்சகம் , 1914

குறிச் சொற்கள் : ஈகை , கல்வி , பெருமை , துறவு , மெய்ம்மை , பொதுவியல் , பன்னெறியியல் , துன்பவியல்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க