திருவானைக்கா பதிகங்கள், யமகவந்தாதி, வண்ணப்பாமாலை, திருப்பகழ்.

ஸ்ரீமத்தண்டபாணிசுவாமிகள்

சென்னை : கலாரத்நாகர அச்சுக்கூடம்

குறிச் சொற்கள் : சாத்துகவிகள் , ஊற்றுமலை , அஷ்டாவதானம் , தேவிசகாயம்.

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க