காருடாபுராணமென்று வழங்குகிற ஸ்ரீ கருடபுராண வசனம்

ஸ்ரீமான் - துரைசாமி மூப்பனார்

சென்னை : வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம் , 1926

குறிச் சொற்கள் : சிறப்புப்பாயிரம் , மத்பாஷியகாரர்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க