கதாசரித்சாகரம் : முதல் பாகம்

நடேச சாஸ்திரியார், க. ம., 1859-1906

சென்னை : சச்சிதானந்த அச்சியந்திர சாலை , 1913

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க