நாற்கவிராசநம்பி யியற்றிய அகப்பொருள் விளக்கம் : மூலமு முரையும்

நாற்கவிராசநம்பி

மதுரை : தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை , 1926

வடிவ விளக்கம் : iii, (187+3) 190 p.

துறை / பொருள் : இலக்கணம்

குறிச் சொற்கள் : அகப்பொருள் , அகப்பொருள் விளக்கம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க