மின்னணுவியல் தொலைக்காட்சி அடிப்படைகள்

இராமநாதன், ப.ம.

சென்னை : தமிழ்நாடுப் பாடநூல் நிறுவனம் , 1976

வடிவ விளக்கம் : [vi], 436 p.

பிற தலைப்பு : Fundamentals of electronics and television

தொடர் தலைப்பு: த. பா. நி. (க.வெ)-Ta. Pā. Ni. (Ka.Ve) வரிசை எண். 707-Varicai eṇ. 707

துறை / பொருள் : பொறியியல்

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க