4448 - வியாதிகள் விளக்கம்

தஞ்சாவூர் : சரசுவதி மகால் நூலகம் , 2006

வடிவ விளக்கம் : vii, 128 p.

தொடர் தலைப்பு: சரசுவதி மகால் நூலகம் 227

துறை / பொருள் : மருத்துவம்

குறிச் சொற்கள் : மருத்துவம் , 4448 வியாதிகள் , சித்தமருத்துவப் பெருவாயில்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க