தௌகீதுமாலையும் காரணக்கும்மியும் பதமும் சலவாத்துப்பாட்டும் பதமும்

முகம்மதுசைன்புலவர்.

மார்க்கபுரம் , 1879

வடிவ விளக்கம் : 20 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : இலக்கியம் , காரணக்கும்மியும்-பதமும் , சலவாத்துப்பாட்டும் பதமும் , தௌகீதுமாலையும் , பதம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க