சொர்க்க நீதி, அடைக்கல மாலை, எண்ணெய்ச் சிந்து

ஷெய்கப்துல் காதிர் நயினார் லெப்பை ஆலீம்

சென்னை : ஹாஜி M. A. ஷாஹுல் ஹமீது & ஸன்ஸ் , 1948

வடிவ விளக்கம் : 24 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

கோப்புகள் இல்லை

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க