அடியார்க்கு நல்லார் உரைத்திறன்

சுப்பிரமணியன், ச. வே.

சென்னை : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் , 1976

வடிவ விளக்கம் : xxxiv, 496 p.

தொடர் தலைப்பு: International Institute of Tamil Studies Publication no. 8

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : இலக்கியம் , இலக்கணம் , சங்க இலக்கியம் , காப்பியங்கள் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க