புரூரவச்சக்கிரவர்த்தி

nam a22 7a 4500
191015b ii 000 0 tam d
_ _ |c அணா. 12
_ _ |a புகழேந்திப் புலவர் |a Pukaḻēntip pulavar
_ |a புரூரவச்சக்கிரவர்த்தி |c இஃது புகழேந்திப் புலவர் இயற்றியது.-
_ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b இரத்தின நாயகர் ஸன்ஸ் |b Irattiṉa nāyakar saṉs
_ _ |a 106 p.
|a In Tamil
_ _ |a பாயிரம்- பூர்வகதை காப்பு-
_ _ |8 டாக்டர் உ. வே. சா நூலகம்- சென்னை
_ _ |a TVA_BOK_0012187
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க