வஷ்ஷம்ஸி தப்ஸீரும் இஸ்லாத்தின் உண்மையைப்பற்றிய உபந்நியாசங்களும்

nam a22 7a 4500
191015b1928 ii 000 0 tam d
_ _ |c அணா. 3
_ _ |a முஹம்மது தாஹிர் சாஹிபு காதிறி. |a Muham'matu tāhir cāhipu kātiṟi.
_ |a வஷ்ஷம்ஸி தப்ஸீரும் இஸ்லாத்தின் உண்மையைப்பற்றிய உபந்நியாசங்களும் |c தஞ்சாவூர் ஜில்லா வழுத்தூர் மெய்ஞ்ஞான சொரூபராகிய மௌலானா முஹம்மது தாஹிர் சாஹிபு காதிறி அவர்களாலியற்றிய வஷ்ஷம்ஸி தப்ஸீரும் இஸ்லாத்தின் உண்மையைப்பற்றிய உபந்நியாசங்களும் இஃது சிக்கல் பொருள்வைத்தசேரி மா. மு. மஸ்தான் லெப்பை அவர்களால் வெளியிடப்பட்டது.-
_ |a விஜயபுரம் |a Vijayapuram |c 1928
_ _ |a ii, 52 p.
|a In Tamil
_ _ |a இலக்கியம்
_ _ |a இலக்கியம், உபந்நியாசம்,
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0009961
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க