திரு அருட்பா

nam a22 7a 4500
191015b1933 ii 000 0 tam d
_ _ |a இராமலிங்க, சுவாமி |a Irāmaliṅka, cuvāmi
_ |a திரு அருட்பா |c -
|b /
_ _ |a 2 edition
_ |a சென்னை |b ஆசிரியர் நூற்பதிப்புக் கழகம் |c 1933
_ _ |a பாயிரம், கண்ணிகள், ஆடற் பாடல்கள், வருகைப் பாடல்கள், ஆனந்தக் களிப்புகள், கீர்த்தனைகள், அநுபந்தம்
_ _ |8 அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0007603
கருத்து தெரிவிக்க