மனித வாழ்க்கையும் காந்தியடிகளும்

nam a22 7a 4500
191015b1921 ii 000 0 tam d
_ _ |a கலியாணசுந்தரனார், திரு. வி. |a Kaliyāṇacuntaran̲ār, Tiru. Vi.
_ |a மனித வாழ்க்கையும் காந்தியடிகளும் |c -
|b /
_ |a சென்னை |b சாது அச்சுக்கூடம் |c 1921
_ _ |a உண்மை, உரிமை, உலகம், அறிவு, உயிர், பிறவி, நாடு
_ _ |8 கன்னிமாரா பொது நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0007901
கருத்து தெரிவிக்க