சைநமுனிவர்கள்- திருவாய்மலர்ந்தருளிய நீதிநூலாகிய நாலடியார்மூலமும் உரையும்

nam a22 7a 4500
191015b1852 ii 000 0 tam d
_ _ |a சைநமுனிவர் |a Cainamuṉivar
_ |a சைநமுனிவர்கள்- திருவாய்மலர்ந்தருளிய நீதிநூலாகிய நாலடியார்மூலமும் உரையும் |c இஃது களத்தூர் வேதகிரிமுதலியார் அவர்களால் பரிசோதித்தபிரதிக்கிணங்க சேதனப்பட்டு இராமசாமிகவிராயரவர்களால் பரிசோதிக்கப்பட்டு- ஆறுகாடு முனியப்பமுதலியாரவர்களால் சண்முகவிலாச அச்சுக்கூடத்திற் பதிப்பிக்கப்பட்டது. -
_ |a ஆறுகாடு |b சண்முகவிலாச அச்சுக்கூடம் |c 1852
_ _ |8 கன்னிமாரா பொது நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0007934
கருத்து தெரிவிக்க