ஆட்சி சொற்கள் அகராதி

nam a22 7a 4500
191015b2010 ii 000 0 tam d
_ _ |a வேங்கடாசலம் |a புலமை |a Veṅkaṭācalam |a Pulamai
_ |a ஆட்சி சொற்கள் அகராதி |c -
|a Administrative Terms Dictionary
_ _ |a 1st edition
_ |a சென்னை |b தாமரை பப்ளிகேஷன்ஸ் (பி) லிட் |c 2010
_ _ |a அகராதி- சொற் அகராதி- ஆட்சிக் சொற்கள் அகராதி
_ _ |a TVA_BOK_0007986
கருத்து தெரிவிக்க